Báo Cáo Tuần30 Videos

Bi-Weekly Recap: 28/10/2022 – 11/11/2022

Bi-Weekly Recap là Bản báo cáo tổng hợp tình hình các hoạt động, sự kiện nổi bật, hoạt động huy động vốn hai tuần một lần nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến thị trường crypto. FTX / Alameda Cuộc khủng hoảng FTX không chỉ là câu chuyện của tuần tiền điện tử […]