Chỉ số Crypto15 Videos

TỔNG NGUỒN CUNG – TOTAL SUPPLY

I. ĐỊNH NGHĨA TỔNG NGUỒN CUNG Tổng nguồn cung đề cập đến số lượng coin hoặc token hiện đang tồn tại và đang được lưu hành hoặc bị khóa. Nó là tổng số coin đã được khai thác (hoặc phát hành) trừ đi tổng số coin đã bị đốt hoặc phá hủy. Do đó, tổng […]

NGUỒN CUNG TỐI ĐA – MAXIMUM SUPPLY

I. ĐỊNH NGHĨA NGUỒN CUNG TỐI ĐA – MAXIMUM SUPPLY Nguồn cung tối đa của tiền điện tử đề cập đến số lượng coin hoặc token tối đa sẽ được tạo ra. Điều này có nghĩa là sau khi đạt đến nguồn cung tối đa, sẽ không có bất kỳ coin mới nào được đào, đúc […]

NGUỒN CUNG LƯU HÀNH – CIRCULATING SUPPLY

I. ĐỊNH NGHĨA Thuật ngữ nguồn cung lưu hành (Circulating Supply) là số lượng gần đúng các đồng tiền lưu hành trên thị trường. Bạn cũng có thể xem nguồn cung lưu hành là số lượng token có sẵn tại thời điểm cụ thể đó hoặc nguồn cung có sẵn trên thị trường. Nguồn cung […]